سیستمهای مانیتورینگ و کنترل از راه دور

اشتراک محصول

Share on email
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on facebook
لوگوی فارسی-L

مشخصات دوربین سطحی

مشخصات دوربین زیر آبی

مشخصات لوله دوربین

120 mm camera pipe connection for the cage

مشخصات آنتن و رسیور

مشخصات مانیتور

22 – 24 “ LG Led Monitor

طول دوره نصب و آموزش

2 روز

گارانتی دستگاه

2 سال

مزیت های سیستم مانیتورینگ :

درباره سیستم مانیتورینگ:

در کل ﺑﺮاي ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﯽ در ﻗﻔﺲ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎي ﺑﺎﻻي 300 ﺗﻦ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺎﻧﯿﺘﻮرﯾﻨﮓ و ﮐﻨﺘﺮل از راه دور اﻣﺮي ﺿﺮوري ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ. ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ امر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮاﻫد بود. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪ به سبب استفاده از نیروی کارگری کمتر و هدر رفت کمتر غذا طی غذا دهی کاهش می یابد.
ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺎﻧﯿﺘﻮرﯾﻨﮓ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪات رفتاری ماهیان و ﺑﯽ اﺷﺘﻬﺎﯾﯽ در روز ﻫﺎ و ﺳﺎﻋﺎت ﻏﺬا دﻫﯽ ﻣﯿﺸﻮﯾﺪ و ﻏﺬا دﻫﯽ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﯿﺸﻮد. اﯾﻦ اﻣﺮ در ﻣﺰارع آﺑﺰي ﭘﺮوري از ﻫﺪر رﻓﺖ ﻏﺬا ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ، ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﻓﺮدي و ﺣﻀﻮري در ﻗﻔﺲ ﮐﻤﺘﺮ ﻣﯿﺸﻮد و از ﺑﺮوز اﺳﺘﺮس ﻫﺎي ﻧﺎﺷﯽ از ﻏﻮاﺻﺎن ﻃﯽ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﺳﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮد.
ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺮوژه و درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺸﺘﺮي، ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻣﺎﻧﯿﺘﻮرﯾﻨﮓ ﻫﻢ از ﺧﺸﮑﯽ و ﻫﻢ از درﯾﺎ و روي ﺑﺎرج ﯾﺎ ﺷﻨﺎور ﻏﺬا دﻫﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻧﺼﺐ و راه اﻧﺪازي ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ.

مشاهده ویدئو