سیستمهای مانیتورینگ و کنترل از راه دور

کاتالوگ
کاتالوگ

اشتراک محصول

اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در facebook
لوگوی فارسی-L

مشخصات دوربین سطحی

 • UMW-01 HD Megapixel COLOR surface camera
 • Solar video transmitter system
 • Lithium batteries inside

مشخصات دوربین زیر آبی

 • UM-2 Fixed HD underwater camera with
 • 30 mt cable and connectors

مشخصات لوله دوربین

120 mm camera pipe connection for the cage

مشخصات آنتن و رسیور

 • Barge receiver system
 • Antennas
 • Software
 • Data control system
 • Laptop pc. Camera control Program with 220VAC/12VDC power supply

مشخصات مانیتور

22 – 24 “ LG Led Monitor

طول دوره نصب و آموزش

2 روز

گارانتی دستگاه

2 سال

مزیت های سیستم مانیتورینگ :

 • کنترل بهتر شرایط تغذیه آبزیان و جلوگیری از هدر رفت غذا در زمان بی اشتهایی ماهیان
 • قابلیت کنترل از راه دور و نظارت 24 ساعته بر روند تولید در مزرعه
 • تسریع در اقدامات پیشگیرانه با رسد مداوم مزرعه، حتی در زمان هایی که حضور پرسنل در محل قفس به دلیل شرایط جوی امکان پذیر نباشد.
 • قابلیت ارتقای سیستم مانیتورینگ با تجهیز به سنسور های آنالیز کیفی آب و سیستم آلارم

درباره سیستم مانیتورینگ:

در کل ﺑﺮاي ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﯽ در ﻗﻔﺲ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎي ﺑﺎﻻي 300 ﺗﻦ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺎﻧﯿﺘﻮرﯾﻨﮓ و ﮐﻨﺘﺮل از راه دور اﻣﺮي ﺿﺮوري ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ. ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ امر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮاﻫد بود. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪ به سبب استفاده از نیروی کارگری کمتر و هدر رفت کمتر غذا طی غذا دهی کاهش می یابد.
ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺎﻧﯿﺘﻮرﯾﻨﮓ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪات رفتاری ماهیان و ﺑﯽ اﺷﺘﻬﺎﯾﯽ در روز ﻫﺎ و ﺳﺎﻋﺎت ﻏﺬا دﻫﯽ ﻣﯿﺸﻮﯾﺪ و ﻏﺬا دﻫﯽ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﯿﺸﻮد. اﯾﻦ اﻣﺮ در ﻣﺰارع آﺑﺰي ﭘﺮوري از ﻫﺪر رﻓﺖ ﻏﺬا ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ، ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﻓﺮدي و ﺣﻀﻮري در ﻗﻔﺲ ﮐﻤﺘﺮ ﻣﯿﺸﻮد و از ﺑﺮوز اﺳﺘﺮس ﻫﺎي ﻧﺎﺷﯽ از ﻏﻮاﺻﺎن ﻃﯽ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﺳﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮد.
ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺮوژه و درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺸﺘﺮي، ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻣﺎﻧﯿﺘﻮرﯾﻨﮓ ﻫﻢ از ﺧﺸﮑﯽ و ﻫﻢ از درﯾﺎ و روي ﺑﺎرج ﯾﺎ ﺷﻨﺎور ﻏﺬا دﻫﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻧﺼﺐ و راه اﻧﺪازي ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ.

مشاهده ویدئو