طرح مداربسته مرکز تحقیقاتی ماهیان دریایی

 • مساحت طرح اجرایی: 1500 متر
 • تاریخ و محل اجرای طرح: 2019 - جمهوری آذربایجان - در مرحله طراحی

طرح تولید ماهیان خوراکی و زینتی در سیستم طبقاتی آکواپونیک

 • ظرفیت تولید ماهی: 50 تن در سال ماهی گرم آبی در سیستم مدار بسته
 • ظرفیت تولید گیاه: 75 تن در سال گونه های کاهو
 • ظرفیت تولید ماهیان زینتی: 500 هزار قطعه در سال
 • مساحت طرح اجرایی: 1000 متر
 • تاریخ و محل اجرای طرح: 1397 – تهران – در مرحله اجرا

پروژه گلخانه آکواپونیک دماوند

 • ظرفیت تولید ماهی: 300 کیلوگرم در سال ماهی گرم آبی در سیستم مدار بسته
 • ظرفیت تولید گیاه: 1100 عدد بستر کشت برای انواع صیفیجات و سبزیجات در سیستم آکواپونیک
 • مساحت طرح اجرایی: 70 متر
 • تاریخ و محل اجرای طرح: 1396 - تهران

پروژه مدار بسته هچری و پرواری ماهی باراموندی

 • ظرفیت تولید بچه ماهی: 1 ملیون قطعه بچه ماهی باراموندی در دوره
 • ظرفیت تولید ماهی: 150 تن در سال ماهی باراموندی در سیستم مدار بسته.
 • مساحت طرح اجرایی: 4000 متر
 • تاریخ و محل اجرای طرح: 2017 – کویت

طرح های آکواریوم های شهری با سیستم فیلتراسیون کمپکت

 • درخواستی شهرداری یزد - 1395

پروژه آکواپونیک دشت نیکان – اولین پروژه صنعتی آکواپونیک در ایران

 • ظرفیت تولید ماهی: 60 تن در سال ماهی گرم آبی در سیستم مدار بسته
 • ظرفیت تولید گیاه: 1000 تن در سال صیفیجات و سبزیجات در سیستم آکواپونیک
 • مساحت طرح اجرایی: 2 هکتار
 • تاریخ و محل اجرای طرح: 1395 تهران – در مرحله اجرا

مرکز تکثیر و تولید بچه ماهی سی بریم و سی بس

 • ظرفیت تولید بچه ماهی: 3 ملیون قطعه بچه ماهی در دوره
 • مساحت طرح اجرایی: 3500 متر
 • تاریخ و محل اجرای طرح: 2015 - لیبی

طرح هچری ماهی گروپر

 • ظرفیت تولید بچه ماهی: 1 ملیون قطعه بچه ماهی گروپر در دوره
 • مساحت طرح اجرایی: 1500 متر
 • تاریخ و محل اجرای طرح: 2014 – عربستان

مرکز تحقیقاتی، تکثیر و تولید ماهی قزل آلای رنگین کمان

 • مساحت طرح اجرایی: 800 متر
 • تاریخ و محل اجرای طرح: 2014 - ترکیه

سیستم مدار بسته تولید بچه ماهی و ماهی پرواری تیلاپیا

 • ظرفیت تولید بچه ماهی: 500 هزار قطعه در سال
 • ظرفیت تولید ماهی: 200 تن در سال
 • مساحت طرح اجرایی: 3000 متر
 • تاریخ و محل اجرای طرح: 2013 - ترکیه

مرکز تحقیقاتی تولید غذای زنده برای تکثیر بچه ماهیان دریایی

 • مساحت طرح اجرایی: 1000 متر
 • تاریخ و محل اجرای طرح: 2012 ترکیه

مرکز تحقیقاتی، تکثیر و نگهداری ماهیان آکواریوم آب شور

 • مساحت طرح اجرایی: 1500 متر
 • تاریخ و محل اجرای طرح: 2011 - ترکیه

مرکز تکثیر و تولید بچه ماهی سی بس و سی بریم

 • ظرفیت تولید بچه ماهی: 5 ملیون قطعه در دوره
 • مساحت طرح اجرایی: 4000 متر
 • تاریخ و محل اجرای طرح: 2010 – ترکیه

سیستم مدار بسته نرسری ماهی خاویاری

 • ظرفیت تولید بچه ماهی: 50 هزار قطعه بچه ماهی خاویاری در دوره
 • مساحت طرح اجرایی: 1500 متر
 • تاریخ و محل اجرای طرح: 2010 - ارمنستان
بستن منو