غذا ده دیزلی

اشتراک محصول

Share on email
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on facebook
لوگوی فارسی-L
مدل
تعداد خروجی غذا
قدرت غذادهی
قدرت فن
تجهیزات سنسور و دوزاج
ظرفیت دپوی غذا
AC-D1-FEEDER
تک نازله
25 کیلوگرم در دقیقه
3000 مترمکعب در ساعت
زیمنس آلمان
500 – 10.000 کیلوگرم
AC-D2-FEEDER
دو نازله
50 کیلوگرم در دقیقه
2*3000 مترمکعب در ساعت
زیمنس آلمان
1500 – 10.000 کیلوگرم

توضیحات :