کیت های دیجیتالی تست آب

اشتراک محصول

Share on email
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on facebook
لوگوی فارسی-L
موارد اندازه گیری
دقت اندازه گیری
واحد نتایج
رنج اندازه گیری
Dissolved Oxygen (Concentration)
±1.5%FS
0.01mg/L
0 تا 40 (mg)
Dissolved Oxygen (Saturation)
±1.5%FS
0.1%
0 تا 200 (%)
pH
±0.02pH
0.01pH
2- تا 19.99
mV
±0.15mV
1mV
1999- تا 1999+
Conductivity
±1.5%FS
0.01µS
0 تا 199 (ms)
TDS
±1.5%FS
0.01mg/L
0 تا 100 (g/L)
Salinity
±1.5%FS
0.01ppt
0 تا 100 (ppt)
Resistivity
±1.5%FS
0.1
0 تا 100 (Mcm)
Temperature (for pH & mV)
±1°F/±0.5°C
0.1
0 تا 100 (C)
Temperature (other)
±1°F/±0.5°C
0.1
0 تا 50 (C)
Dimensions/Weight
31*65*120 میلی متر – 180 گرم