کیت های شیمیایی تست آب

کاتالوگ
کاتالوگ

اشتراک محصول

اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در facebook
لوگوی فارسی-L
تعداد تست
متد شیمیایی
Smallest Increment
متد اندازه گیری
دامنه اندازه گیری
پارامتر های اندازه گیری
approx.110
Phenolphthalein/ Bromphenol blue
1mg/L
3mg/L
Titration
0-100mg/L
0-300mg/L
قلیائیت
approx.110
Phenolphthalein
1mg/L
0.5mg/L
Titration
0.0-10.0mg/L
0-100mg/L
دی اکسید کربن
approx.110
Modified Winkler
0.3mg/L
3mg/L
Titration
0.0-30.0.0mg/L
0-300mg/L
اکسیژن محلول
approx.110
N/A
0.1mg/L
Electronic
PH.Tester
0.0-10.0mg/L
سختی
life of meter
Modified Winkler
0.1ph
Titration
0.0-14pH
pH
approx.110
Mercuric Nitrate
0.4g/kg
Titration
0-40g/kg
شوری

توضیحات :

  • کنترل شرایط آبی در مزارع پرورش ماهی مدار بسته و حتی مزارع سنتی از الزامات تولید میباشد. بسته به نوع سیستم گردش آب و گونه آبزی و آب مورد استفاده در مزرعه پارامتر های قابل اندازه گیری متفاوت میباشد ولی مواردی که بالا ذکر شده است تقریبا در تمام مزارع از فاکتور های تعیین کننده رشد میباشند و اطلاع از پارامتر های فوق بر توانمندی مزرعه در کنترل بیماری و افزایش سرعت رشد آبزیان موثر خواهد بود.
  • کیت های دستی یا شیمیایی در مقایسه با کست های دیجیتال قیمت بسیار مناسب تری دارند. و دقت اندازی گیری نیز بالا میباشد و در بیشتر پارامتر ها نیاز به کالیبراسیون نیست.
  • برخی مقادیر مانند پی اچ و اکسیژن محلول و آمونیاک بایستی روزانه اندازه گیری شوند. برخی از مقادیر مانند سختی و شوری تنها در زمانهای تغییر دبی آب و کیفیت آب ورودی نیاز به اندازه گیری دارند.در سیستم های هچری ماهیان آب شور یا میگو تنظیم شوری آب بسیار مهم بوده و شوری بصورت اتومات یا دستی لحظه ای اندازه گیری میشود.