غذای ماهی قزل آلا
Feed Name Size mm C. Protein C. Fat C. Fiber Ash Moisture Density gr/lt
Trout Granol Larva 0.3-0.5 55.45 12.06 0.75 10.18 4.2 _
Trout Granol Larva 0.3-0.5 55.45 12.06 0.75 10.18 4.2 _
Trout Granol Larva 0.5-0,8 55.45 12.06 0.75 10.18 4.2 _
Trout Larva Food 0.8 53.02 13.06 0.85 10.22 6.17 610-645
Trout Larva Food 1 53.02 13.06 0.85 10.22 6.17 610-645
Trout Larva Food 1.5 51.05 16.06 0.89 10.68 5.87 665
Trout Larva Food 2 48.15 17.66 1.09 10.3 5.18 688
Trout Larva Food 2.5 48.15 17.66 1.09 10.3 5.18 688
Trout Growing Food 3 46.15 18.26 1.45 9.02 6.18 701
Trout Growing Food 4-5-6-8-10 44.78 18.16 1.85 8.49 7.01 695
Trout Growing Food 4-5-6-8-11 45 20 1.85 8.49 7.01 695
Trout Moder Fish 8.0-10.0 50.22 15.16 2.25 9.89 7.51 615
توضیحات :
  • این شرکت مجهز به اولین دستگاه خرد کن مضاعف در ترکیه میباشد و غذای تولیدی این شرکت مخصوصا در لارو و بچه ماهی تا 30 درصد افزایش رشد را داشته است. افزایش رشد 30 درصد در مقایسه با برترین غذای تولیدی کشور ترکیه تا سال قبل بوده است.
  • این شرکت مجهز به اولین دستگاه شفت دوگانه در ترکیه میباشد و به واسطه استفاده از مواد اولیه درجه یک اکنون توانایی تولید برترین کیفیت غذای ترکیه را دارا میباشد.
  • جهت آزمایش کیفیت و برتری غذای این شرکت نسبت به کیفیت شرکت های اروپایی، میتوانید در تناژ های پایین نیز سفارش غذا دهید.