فیلتر ازن
مدل دستگاه نوع سیستم ظرفیت قدرت دستگاه
AF-Oz-1 Plate System 1gr/hr 40W
AF-Oz-2 Plate System 2gr/hr 50W
AF-Oz-4 Plate System 4gr/hr 440W
AF-Oz-6 Plate System 6gr/hr 440W
AF-Oz-12 Plate System 12gr/hr 610W
AF-Oz-25 Plate System 25gr/hr 780W
AF-Oz-35 Plate System 35gr/hr 1100W
AF-Oz-50 Plate System 50gr/hr 1750W
AF-Oz-75 Plate System 75gr/hr 2600W
AF-Oz-100 Plate System 100gr/hr 3500W
AF-Oz-150 Plate System 150gr/hr 4700W
AF-Oz-200 Plate System 200gr/hr 6250W
AF-Oz-250 Plate System 250gr/hr 7800W
AF-Oz-300 Plate System 300gr/hr 9000W
AF-Oz-400 Plate System 400gr/hr 11,5KW
AF-Oz-500 Plate System 500gr/hr 15KW
AF-Oz-450 Plate System 750gr/hr 19KW
AF-Oz-1000 Plate System 1000gr/hr 23KW
AF-Oz-1500 Plate System 1500gr/hr 30KW
AF-Oz-2000 Plate System 2000gr/hr 35KW
AF-Oz-2500 Plate System 2500gr/hr 45KW
توضیحات :
  • ژنراتور ازن یکی از تجهیزات کاربردی برای افزایش کیفیت آب و هوا در صنایع مختلف میباشد و همزمان با فیلتر عوامل ناخواسته به سبب ترکیب پذیری بالای اکسیژن فعال، افزایش کیفیت آب یا هوا در محیط های تیمار با گاز ازن را در پی دارند. ژنراتور ازن بسته به ظرفیت و مشخصات محل اجرایی در مدل های مختلف قابل طراحی و اجرای میباشد، همچنین توجه به حذف ازن از محیط های تیمار شده در آبزی پروری امری مهم میباشد که عدم رعایت اصولی این امر سبب بروز تلفات در مزارع میباشد.