براکت
مشخصات لوله الحاقی وزن حجم مدل براکت
2*200-225-250 mm 10-12 kg 45 lt AC – BRACKET 45
2*225-250 mm 14 kg 57 lt AC – BRACKET 57
2*280-315 mm 19 kg 77 lt AC – BRACKET 77
2*280-315 mm 22 kg 96 lt AC – BRACKET 96
3*280-315 mm 27 kg 90 lt AC – BRACKET 90
2*450 mm 40 kg 132 lt AC – BRACKET 132
2*355-400 mm 32 kg 172 lt AC – BRACKET 172