رنگ تور ضد جلبک – آنتی فولینگ
   جدول اطلاعات رنگ های تور ضد جلبک -آنتی فولینگ
کد محصول رنگ مقدار  PH درجه اشتعال
AC-NW-AF قرمز 7 - خنثی 200
AC-NW-3 قرمز 7 - خنثی 200
AC-NW-4 قرمز 7 - خنثی 200
AC-NW-G قرمز 7 - خنثی 200
AC-NW-T4 قرمز 7 - خنثی 200