پمپ آب شیرین
جنس پمپ نوع فیلتر دبی آب  قدرت پمپ  HP مدل سه فاز مدل تک فاز انواع پمپ های آب
ترموپلاستیک داراری پیش فیلتر 3  m3/h 4-Jan - AE-PMH 1/4 H پمپ آب سری
ترموپلاستیک داراری پیش فیلتر 5.5  m3/h 3-Jan - AE-PMH 1/3
ترموپلاستیک داراری پیش فیلتر 10  m3/h 2-Jan - AE-PMH 1/2
ترموپلاستیک داراری پیش فیلتر 13  m3/h 4-Mar - AE-PMH 3/4
ترموپلاستیک داراری پیش فیلتر 17  m3/h 1 AE-PTH 1 AE-PMH 1
ترموپلاستیک داراری پیش فیلتر 9.5  m3/h 2-Jan AE-PTF 1/2 AE-PMF 1/2 F1 پمپ آب سری
ترموپلاستیک داراری پیش فیلتر 12.5  m3/h 4-Mar AE-PTF 3/4 AE-PMF 3/4
ترموپلاستیک داراری پیش فیلتر 21  m3/h 1 AE-PTF 1 AE-PMF 1
ترموپلاستیک داراری پیش فیلتر 26.5  m3/h 1.5 AE-PTF 018 AE-PMF 018 F2 پمپ آب سری
ترموپلاستیک داراری پیش فیلتر 36.5  m3/h 2 AE-PTF 023 AE-PMF 023
ترموپلاستیک داراری پیش فیلتر 48  m3/h 3 AE-PTF 033 AE-PMF 033
ترموپلاستیک داراری پیش فیلتر 25  m3/h 1.5 AE-PTF 017 AE-PMF 017 F3 پمپ آب سری
ترموپلاستیک داراری پیش فیلتر 38  m3/h 2 AE-PTF 022 AE-PMF 022
ترموپلاستیک داراری پیش فیلتر 53  m3/h 3 AE-PTF 032 -
جنس پمپ نوع فیلتر وزن پمپ دبی آب  قدرت پمپ  HP مدل سه فاز انواع پمپ های آب
ترموپلاستیک داراری پیش فیلتر 29.600 gr 64  m3/h 3.5 AE-PTF 035 F4 پمپ آب سری
ترموپلاستیک داراری پیش فیلتر 35.600 gr 77  m3/h 4.5 AE-PTF 045
ترموپلاستیک داراری پیش فیلتر 35.700 gr 85  m3/h 5.5 AE-PTF 055
ترموپلاستیک داراری پیش فیلتر 68.600 gr 112  m3/h 7.5 AE-PTF 075 F5 پمپ آب سری
ترموپلاستیک داراری پیش فیلتر 75.900 gr 130  m3/h 10 AE-PTF 100
ترموپلاستیک داراری پیش فیلتر 29.600 gr 280  m3/h 15 AE-PTF 150 F6 پمپ آب سری
ترموپلاستیک داراری پیش فیلتر 35.600 gr 345  m3/h 20 AE-PTF 200
ترموپلاستیک داراری پیش فیلتر 35.700 gr 395  m3/h 25 AE-PTF 250
ترموپلاستیک داراری پیش فیلتر 35.700 gr 480  m3/h 30 AE-PTF 300