طرح مداربسته مرکز تحقیقاتی ماهیان دریایی
 • مساحت طرح اجرایی: 1500 متر
 • تاریخ و محل اجرای طرح: 2019 - جمهوری آذربایجان - در مرحله طراحی
  طرح تولید ماهیان خوراکی و زینتی در سیستم طبقاتی آکواپونیک
 • ظرفیت تولید ماهی: 50 تن در سال ماهی گرم آبی در سیستم مدار بسته
 • ظرفیت تولید گیاه: 75 تن در سال گونه های کاهو
 • ظرفیت تولید ماهیان زینتی: 500 هزار قطعه در سال
 • مساحت طرح اجرایی: 1000 متر
 • تاریخ و محل اجرای طرح: 1397 – تهران – در مرحله اجرا
  اولین مدرسه آکواپونیک ایران
 • ظرفیت تولید ماهی: 150 کیلوگرم در سال ماهی گرم آبی در سیستم مدار بسته
 • ظرفیت تولید گیاه: 4 نوع بستر کشت مختلف با قابلیت تولید تمامی گونه های گیاهی سازگار در سیستم هیدروپونیک
 • مساحت طرح اجرایی: 100 متر مربع
 • تاریخ و محل اجرای طرح: 1397 – یزد
  پروژه گلخانه آکواپونیک دماوند
 • ظرفیت تولید ماهی: 300 کیلوگرم در سال ماهی گرم آبی در سیستم مدار بسته
 • ظرفیت تولید گیاه: 1100 عدد بستر کشت برای انواع صیفیجات و سبزیجات در سیستم آکواپونیک
 • مساحت طرح اجرایی: 70 متر
 • تاریخ و محل اجرای طرح: 1396 - تهران
  پروژه مدار بسته هچری و پرواری ماهی باراموندی
 • ظرفیت تولید بچه ماهی: 1 ملیون قطعه بچه ماهی باراموندی در دوره
 • ظرفیت تولید ماهی: 150 تن در سال ماهی باراموندی در سیستم مدار بسته.
 • مساحت طرح اجرایی: 4000 متر
 • تاریخ و محل اجرای طرح: 2017 – کویت
  طرح های آکواریوم های شهری با سیستم فیلتراسیون کمپکت
 • درخواستی شهرداری یزد - 1395
  پروژه آکواپونیک دشت نیکان – اولین پروژه صنعتی آکواپونیک در ایران
 • ظرفیت تولید ماهی: 60 تن در سال ماهی گرم آبی در سیستم مدار بسته
 • ظرفیت تولید گیاه: 1000 تن در سال صیفیجات و سبزیجات در سیستم آکواپونیک
 • مساحت طرح اجرایی: 2 هکتار
 • تاریخ و محل اجرای طرح: 1395 تهران – در مرحله اجرا
  طرح های آکواریوم تبلیغاتی با سیستم فیلتراسیون کمپکت
 • درخواستی شرکت تبلیغاتی مهرشید - 1394
  مرکز تکثیر و تولید بچه ماهی سی بریم و سی بس
 • ظرفیت تولید بچه ماهی: 3 ملیون قطعه بچه ماهی در دوره
 • مساحت طرح اجرایی: 3500 متر
 • تاریخ و محل اجرای طرح: 2015 - لیبی
 طرح هچری ماهی گروپر
 • ظرفیت تولید بچه ماهی: 1 ملیون قطعه بچه ماهی گروپر در دوره
 • مساحت طرح اجرایی: 1500 متر
 • تاریخ و محل اجرای طرح: 2014 – عربستان
  مرکز تحقیقاتی، تکثیر و تولید ماهی قزل آلای رنگین کمان
 • مساحت طرح اجرایی: 800 متر
 • تاریخ و محل اجرای طرح: 2014 - ترکیه
  سیستم مدار بسته تولید بچه ماهی و ماهی پرواری تیلاپیا
 • ظرفیت تولید بچه ماهی: 500 هزار قطعه در سال
 • ظرفیت تولید ماهی: 200 تن در سال
 • مساحت طرح اجرایی: 3000 متر
 • تاریخ و محل اجرای طرح: 2013 - ترکیه
  مرکز تحقیقاتی تولید غذای زنده برای تکثیر بچه ماهیان دریایی
 • مساحت طرح اجرایی: 1000 متر
 • تاریخ و محل اجرای طرح: 2012 ترکیه
 مرکز تحقیقاتی، تکثیر و نگهداری ماهیان آکواریوم آب شور
 • مساحت طرح اجرایی: 1500 متر
 • تاریخ و محل اجرای طرح: 2011 - ترکیه
 مرکز تکثیر و تولید بچه ماهی سی بس و سی بریم
 • ظرفیت تولید بچه ماهی: 5 ملیون قطعه در دوره
 • مساحت طرح اجرایی: 4000 متر
 • تاریخ و محل اجرای طرح: 2010 – ترکیه
 سیستم مدار بسته نرسری ماهی خاویاری
 • ظرفیت تولید بچه ماهی: 50 هزار قطعه بچه ماهی خاویاری در دوره
 • مساحت طرح اجرایی: 1500 متر
 • تاریخ و محل اجرای طرح: 2010 - ارمنستان